• ติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02-5933898

    อีเมล pathumthai@moi.go.th

  • TH
  • EN

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อหน่วยงานสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
รายชื่อโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อพ.สธ. จังหวัดปทุมธานี และแผนแม่บทระยะ 5 ปี
กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-จ.ปทุมธานี) วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน 3 ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559)
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559)
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 1634 / 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อพ.สธ. - จ.ปทุมธานี และแผนแม่บทระยะ 5 ปี
แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559)
ประกาศที่ อพ.สธ. 25/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
แนวทางการสนองพระราชาดำริของ อบต.
รายชื่อโรงเรียนสมาชิก จังหวัดปทุมธานี