• ติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02-5933898

    อีเมล pathumthai@moi.go.th

  • TH
  • EN

การบริหารราชการ

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2554
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2553
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2552
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด งบกระทรวง,กรม พ.ศ.2560
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.2560)
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560(ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2553-2556
แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560
แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559
KM การจัดการองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ระบบมาตราฐาน GAP
KM การจัดการองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์บูรณาการแผนพัฒนาสังคม
KM การจัดการองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานอาหารปลอดภัย
คู่มือการจัดการนวัตกรรมรัฐเชิงบูรณาการสำหรับจังหวัดปทุมธานี