• ติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02-5933898

    อีเมล pathumthai@moi.go.th

  • TH
  • EN

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง: ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์: (+66) 0 2581 3886, 0 2581 6038

เว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัดปทุมธานี
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
สนง.แรงงานจังหวัดปทุมธานี
สนง.ประมงจังหวัดปทุมธานี
สนง.เกษตรจังหวัดปทุมธานี
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
สนง.ขนส่งจังหวัดปทุมธานี
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
สนง.พัฒนาสังคมฯ
สนง.สถิติจังหวัดปทุมธานี
สนง.สหกรณ์จังหวัด
สนง.พลังงานภูมิภาค
สนง.อัยการจังหวัดปทุมธานี
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต2
สนง.สุขศาสตร์สัตว์ฯ
สนง.ประกันภัยจังหวัดปทุมธานี
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
สนง.คลังจังหวัดปทุมธานี
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สนง.พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สนง.ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
สนง.จัดหางานจังหวัดปทุมธานี
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย
สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สนง.ป.ป.ช. ปทุมธานี
ศูนย์พันธ์วิศวกรรมฯ
องค์การพิพิธภัณฑ์ฯ
สถานีวิทยุฯ แห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุฯ
มหาวิยาลัยชินวัตร
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ศ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี