• ติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02-5933898

    อีเมล pathumthai@moi.go.th

  • TH
  • EN

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล
และดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 3353/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปทุมธานี

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบทและด้านความมั่นคง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
แผนงาน/โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2553

โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9

โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- PowerPoint โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ไฟล์ .pdf) / (ไฟล์.ppt)
- เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ไฟล์.pdf)

Pathum Thani Agenda 2010

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Pathum Thani Agenda 2010
Pathum Thani Agenda 2010 - รายงานการประชุม วันที่ 29 ม.ค. 53 / รายงานการประชุม วันที่ 9 ธ.ค. 52

โครงการภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย

โครงการปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยอำเภอหนองเสือ

สรุปการดำเนินงานโครงการปัญญาแห่งแผ่นดินฯอำเภอหนองเสือ

โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

โครงการส่งเสริมกลุ่มไม้ประดับ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพาะเห็ดในโรงเรือน

รายงานสรุปการนำร่องศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

รายงานการประชุมคณะนำร่องศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

รายงานสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ

“ภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย” เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551...

รายงานสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ

“ภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย” เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551